Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez WTT WOJCIECH WAŻNY za pośrednictwem platformy aukcyjnej WYLICYTUJTO.PL z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

NIP: 7492114226, Regon: 522208676

 

§ 1.

  Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki uczestnictwa i korzystania z usług drogą elektroniczną przez WTT WOJCIECH WAŻNY za pośrednictwem platformy aukcyjnej www.wylicytujto.pl na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi. Osoba biorąca udział w aukcji jako Oferent akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego loginu na stronie internetowej www.wylicytujto.pl


2.     Użytkownik Platformy przed założeniem konta oraz wpłatą opłaty aktywacyjnej jest zobowiązany do przeczytania i zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy użytkownik rejestrując konto na platformie aukcyjnej www.wylicytujto.pl

potwierdza znajomość zawartych w regulaminie zasad oraz reguł i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3.     Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej www.wylicytujto.pl jest tam udostępniony Użytkownikom zalogowanym jak i niezalogowanym. Dostęp do regulaminu oraz możliwość jego pobrania jest dostępna dla wszystkich.

4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 2.

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Aukcja –  tryb składania ofert zakupu Przedmiotu Sprzedaży dostępny on-line za pośrednictwem administrowanej przez WTT WOJCIECH WAŻNY platformy internetowej www.wylicytujto.pl  na zasadach opisanych w Regulaminie, gdzie przedmiotem Aukcji jest prawo do zawarcia Umowy sprzedaży licytowanego Przedmiotu Sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie.

Cena minimalna – najniższa cena za Przedmiot Sprzedaży określona indywidualnie dla każdego Przedmiotu Sprzedaży, od której rozpoczyna się licytacja podczas Aukcji.

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, pośrednio lub bezpośrednio, osoby fizycznej, w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. 119.1).

Opłata aktywacyjna – jednorazowa opłata 1zł potwierdzająca dane osobowe osoby zakładającej konto. 

Hasło – ciąg co najmniej sześciu znaków numerycznych lub alfanumerycznych, obejmujący minimum jedną cyfrę i jeden znak specjalny (!@#$%*?()-=+), ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika.

Licytant – Użytkownik, który złożył w toku Aukcji ważną Ofertę zakupu Przedmiotu Sprzedaży.

Login – adres e-mail lub nazwa użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu rejestracji Konta Użytkownika na Platformie www.wylicytujto.pl i komunikacji z WTT Wojciech Ważny 

Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez WTT Wojciech Ważny na rzecz Użytkownika w celu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Platformy oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji.

Kupujący – Licytant, którego Oferta złożona w toku Aukcji miała najwyższą cenę, który otrzymał informację o wygraniu Aukcji i zaproszenie do zawarcia umowy

Oferta – składana podczas Aukcji przez Licytanta propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży na warunkach określonych w opisie Aukcji i za cenę zaoferowaną przez Licytanta w toku Aukcji.

Aukcja Kup Teraz – Aukcja, w ramach której Użytkownik może złożyć wyłącznie ofertę nabycia Przedmiotu za Cenę Kup Teraz.

Portal – strona internetowa www.wylicytujto.pl, za pośrednictwem której Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną. Na Portalu prowadzone są aukcje internetowe, których celem jest wyłonienie nabywcy ruchomości (Przedmiotu). Wyłonienie nabywcy Przedmiotu możliwe jest jedynie za pośrednictwem Portalu.

Ogłoszenie – ogłoszenie o rozpoczęciu Aukcji, zawierające Cenę minimalną sprzedaży oraz opis udostępnianego na Aukcji Przedmiotu Sprzedaży wraz ze zdjęciami.

Platforma – system aplikacji internetowych udostępnianych Użytkownikowi na stronie www.wylicytujto.pl w celu udziału w Aukcji i korzystania z Usług firmy WTT WOJCIECH WAŻNY

Prowizja – kwota, którą Kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz WTT Wojciech Ważny, w wysokości i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Przedmiot / Przedmiot Sprzedaży – przedmiot, stanowiący własność Sprzedawcy, oferowany do sprzedaży w trybie aukcyjnym za pośrednictwem Platformy.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w nim załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Sprzedawca – prawny właściciel pojazdu bądź osoba lub podmiot uprawniony do rozporządzania Przedmiotem, reprezentowany przez WTT Wojciech Ważny.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotu oferowanego w Aukcji zawierana pomiędzy Sprzedawcą, reprezentowanym przez WTT Wojciech Ważny i Licytantem, który wygrał Aukcję (Kupującym).

Użytkownik– przedsiębiorca, którym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i mającą dla tej osoby charakter zawodowy, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; który dokonał pełnej rejestracji na Platformie, zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez WTT Wojciech Ważny

Usługa – usługa świadczona przez WTT Wojciech Ważny.

Czas trwania aukcji – oznaczony na portalu okres trwania aukcji.

Godziny Robocze – godziny od 9 do 17 każdego Dnia Roboczego.

WYLICYTUJTO.PL oznacza działalność gospodarczą WTT WOJCIECH WAŻNY. z siedzibą Gajdzika 6 , 47-232 Kędzierzyn-Koźle , NIP:7492114226 , REGON:522208676 tel.:, e-mail: biuro@wylicytujto.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie firma WTT WOJCIECH WAŻNY pośredniczy w sprzedaży pojazdów wystawianych przez Dostawców. WTT WOJCIECH WAŻNY zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.wylicytujto.pl

 

§ 3.

Obowiązywanie Regulaminu

1.      Rejestracja na Portalu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.                                                                                     

2.      Przed przystąpieniem do udziału w Aukcji każdy Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami określonymi w Regulaminie.

3.      Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Portalu www.wylicytujto.pl.

4.      O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Portalu, w tym poprzez informację skierowaną bezpośrednio do Użytkownika.

5.      Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią zmian w Regulaminie oraz zaakceptować jego nowe brzmienie przy złożeniu pierwszej oferty na Portalu po dniu wejścia zmian w życie.

6.      Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku odmowy jest on pozbawiony możliwości składania ofert na Aukcjach organizowanych na Portalu. Jeśli jednak złoży ofertę i weźmie udział w aukcji jest to jednoznaczne z akceptacją zmian regulaminu. 

7.      Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od chwili jego akceptacji czyli od wzięcia udziału w licytacji.

8.      Z powodu awarii lub przerw technicznych, wynikających z przyczyn zewnętrznych niezależnych od WTT Wojciech Ważny, WTT Wojciech Ważny ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć dostęp do Platformy www.wylicytujto.pl

9.    WTT WOJCIECH WAŻNY nie ponosi odpowiedzialności za awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

10.    WTT WOJCIECH WAŻNY nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn od niej niezależnych.

§ 4.

Rejestracja Konta i korzystanie z Platformy

1.             Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika podlega następującym zasadom:

a.        Warunkiem dopuszczenia Oferenta do uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na portalu poprzez witrynę internetową www.wylicytujto.pl oraz wpłata opłaty aktywacyjnej potwierdzającej dane osobowe użytkownika w kwocie 1zł.

b.       Zarejestrować na portalu www.wylicytujto.pl może się każda osoba prywatna posiadająca numer PESEL oraz osoby/firmy prowadzące działalność gospodarczą. Rejestracja konta jest darmowa.

c.         Każdy użytkownik może posiadać na Platformie maksymalnie jedno aktywne Konto;

d.        Zarejestrować konto można przez stronę www.wylicytujto.pl i wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na stronie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WTT WOJCIECH WAŻNY Danych Osobowych Użytkownika podanych podczas rejestracji;

e.         Formularz rejestracyjny podlega weryfikacji pod kątem zgodności z danymi zarejestrowanymi w internetowej bazie przedsiębiorców. W przypadku rejestracji osób nie prowadzących działalności gospodarczej dane z formularza powinny zgadzać się z danymi z przelewu dokonanego w celu wpłaty kaucji. Formularz wypełniony zgodnie z danymi podlega zatwierdzeniu przez WTT WOJCIECH WAŻNY. W przypadku braku zgodności operator informuje Użytkownika o błędach w formularzu. Błędny formularz nie stanowi podstawy rejestracji;

f.         Po procesie weryfikacji zgodności danych i zatwierdzeniu formularza Użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą link, przez który Użytkownik dokonuje aktywacji Konta. Aktywacja Konta kończy proces rejestracji.

2.    Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem, a WTT WOJCIECH WAŻNY Umowy o korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

3.   Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta muszą być zgodne z danymi Użytkownika właściwymi do zawarcia Umowy i wystawiania faktur VAT. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie samodzielnie dokonywać ich bieżącej aktualizacji w systemie Platformy. WTT WOJCIECH WAŻNY nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych wynikłą z winy Użytkownika.

4.  Oświadczenia WTT WOJCIECH WAŻNY oraz inna korespondencja z Użytkownikiem może być przesyłana na adresy Użytkownika, w tym adres e-mail, podane w Danych Użytkownika. Oświadczenia lub korespondencja wysłana na adres  podany w Danych Użytkownika uznawana jest za doręczoną.

5.   Korzystanie z Platformy podlega następującym zasadom:

a.       korzystanie z Konta wymaga każdorazowo zalogowania z podaniem indywidualnego Loginu i Hasła Użytkownika;

b.      korzystanie z oprogramowania wywołującego automatyczne logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania;

c.       użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innego Użytkownika ani udostępniać własnego Konta innym osobom, wyjątkiem należycie umocowanych przez Użytkownika osób działających w jego imieniu

d.       konto Użytkownika jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, w ramach którego Użytkownik dokonał rejestracji Konta.

6.  WTT WOJCIECH WAŻNY może czasowo ograniczyć udział Użytkownika w Aukcjach, jeżeli Użytkownik:

a.       narusza konkurencyjny przebieg Aukcji;

b.      zawiera umowy/porozumienia (w jakiejkolwiek formie) z innym Użytkownikiem, których celem lub skutkiem jest zakłócanie prawidłowego przebiegu Aukcji;

c.       w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty  w toku Aukcji opóźnia się ze spełnieniem formalności niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży,

7.  WTT WOJCIECH WAŻNY jest uprawniony do zawieszenia Konta Użytkownika na czas określony, jeżeli:

a.       zaistniało podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych lub Konta Użytkownika – do czasu ustania lub usunięcia zagrożenia;

b.   zaistniało podejrzenie  naruszenia zasad korzystania z platformy o których mowa w § 4 ust. 5 – do czasu wyjaśnienia przyczyny zawieszenia lub ustąpienia stanu naruszenia;

c.       Użytkownik uchyla się od wykonania zobowiązań w zakresie zapłaty należności lub odbioru Przedmiotu Sprzedaży – do czasu wykonania wymagalnych zobowiązań przez Użytkownika;

d.      na wniosek Użytkownika, na okres do 12 miesięcy od dnia zawieszenia.

8. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy i Usług WTT WOJCIECH WAŻNY, w szczególności obowiązku zapłaty oraz odbioru Przedmiotu Sprzedaży.

9. Użytkownik może zażądać usunięcia Konta Użytkownika wysyłając żądanie na adres e-mail: rejestacja@wylicytujto.pl. Usunięcie Konta rozumiane jest jako rozwiązanie Umowy o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

 

§ 5.

Opłata aktywacyjna

1.   Wymogiem udziału w licytacjach oferowanych na stronie www.wylicytujto.pl przez Użytkownika jest wpłata opłaty aktywacyjnej w kwocie 1,00 zł  (słownie: jeden złoty 0/100). Po wpłacie przez użytkownika opłaty aktywacyjnej, może on brać udział w dowolnej liczbie Aukcji ogłaszanych na Platformie.

2.   Każdy zarejestrowany użytkownik powinien wpłacić opłatę aktywacyjną na rachunek bankowy WTT WOJCIECH WAŻNY o numerze 53 1140 2004 0000 3102 7807 4789. Zaksięgowana wpłata na koncie WTT WOJCIECH WAŻNY oznacza moment wpłaty opłaty aktywacyjnej. Wymogiem dostępu do aukcji jest przesłanie potwierdzenia przelewu opłaty aktywacyjnej na adres rejestracja@wylicytujto.pl

3.   Użytkownik, który wygrał aukcje ma obowiązki wynikające z zawartych w toku Aukcji Umów Sprzedaży w szczególności zawarcia na piśmie zawartej Umowy Sprzedaży, zapłaty za Przedmiot Sprzedaży, odbioru Przedmiotu Sprzedaży, zapłaty Prowizji i nie podlega zwrotowi do chwili dopełnienia wszystkich obowiązków wobec WTT WOJCIECH WAŻNY.

4.   W przypadku w którym Użytkownika nie wywiązuje się z zawartej Umowy Sprzedaży, czyli nie dokonuje zapłaty wylicytowanej ceny, zapłaty Prowizji za wylicytowany pojazd oraz nieodebrania Przedmiotu w wyznaczonym terminie, zostaje wystawiona faktura na kwotę zaległości wobec WTT WOJCIECH WAŻNY

5.   W każdym momencie klient platformy www.wylicytujto.pl może deaktywować konto. Musi to jednak nastąpić po zakończeniu wszystkich Aukcji, w których Użytkownik bierze udział w charakterze Licytanta, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.

 

§ 6.

Przedmiot i ogłoszenie aukcyjne

1.   Przedmiotem Sprzedaży na Aukcjach WTT Wojciech Ważny są pojazdy nieuszkodzone, uszkodzone, wyrejestrowane lub niezdatne do uczestniczenia w ruchu drogowym. Przedmioty Sprzedaży nie stanowią własności WTT WOJCIECH WAŻNY

2. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów, zwłaszcza dokumentacji szkody, odpowiada Dostawca.

3.  Użytkownik  przed wzięciem udziału w licytacji danego pojazdu powinien dokonać oględzin Przedmiotu Sprzedaży. Nie bazując tylko na materiałach załączonych na stronie lub na wideo-inspekcji. 

4.  Zaniechanie zapoznania się ze stanem technicznym i wyposażeniem Przedmiotu Sprzedaży przed przystąpieniem do Aukcji lub podjęcie decyzji o udziale w Aukcji w oparciu o informacje zamieszczone na www.wylicytujto.pl w poglądowym opisie Przedmiotu następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.

5. 


WTT WOJCIECH WAŻNY umożliwia dokonanie oględzin Przedmiotu Sprzedaży od chwili Ogłoszenia Aukcji do chwili zakończenia Aukcji w miejscu jego przechowywania. Użytkownik ma możliwość wykupienia wideo-inspekcji danego pojazdu po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu oraz opłaceniu usługi wideo-inspekcji.  W opisie Aukcji zamieszczona jest informacja o miejscu przechowywania Przedmiotu Sprzedaży.

6.  Zasady dokonania oględzin podlegają Regulaminowi Placu Depozytowego, stanowiącemu Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.  Opis Przedmiotu Sprzedaży, który zawarty jest w opisie Aukcji ma charakter tylko i wyłącznie poglądowy. WTT WOJCIECH WAŻNY nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji na temat Przedmiotu Sprzedaży, niezależnie od tego czy zostały one przedstawione w formie pisemnej, ustnej lub cyfrowej. Jako pośrednik sprzedaży przedmiotu WTT Wojciech Ważny nie weryfikuje stanu prawnego, stanu technicznego ani kompletności wyposażenia Przedmiotu Sprzedaży.

8. WTT Wojciech Ważny może dopuścić do aukcji inne przedmioty poza pojazdami, wówczas odpowiednie zapisy stosuje się wobec tych przedmiotów.

§ 7.

Rękojmia, gwarancja

1.     Wszystkie przedmioty Sprzedaży oferowane na platformie aukcyjnej www.wylicytujto.pl przez WTT WOJCIECH WAŻNY nie podlegają zwrotowi, nie są objęte rękojmią ani gwarancją posprzedażową.

2.   Każdy użytkownik biorący świadomie udział w aukcjach na portalu www.bid-cars.pl jest świadomy, że firma WTT WOJCIECH WAŻNY nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne ani wady fizyczne Przedmiotu Sprzedaży, w szczególności za jego stan techniczny, kompletność i oryginalność wyposażenia, właściwości Przedmiotu Sprzedaży, ani jego przydatność do celu oczekiwanego lub wskazanego przez Kupującego. 

3.    WTT WOJCIECH WAŻNY jest pośrednikiem sprzedaży umożliwiającej zakup pojazdów, oferowane przedmioty nie stanowią jego własności. WTT Wojciech Ważny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki, niezgodności lub wady w dokumentach Przedmiotu Sprzedaży ani za szkody wynikłe z tego tytułu. 

4.     Przedmioty Sprzedawane poprzez platformę www.wylicytujto.pl mogą nie posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Może to powodować zakaz poruszania się pojazdami po drogach publicznych przed zakupem odpowiedniej polisy. Zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia Kupujący podejmuje na własne ryzyko. 

5. WTT WOJCIECH WAŻNY nie bierze udziału w czynnościach, które mają na celu przywrócenie przedmiotów sprzedaży do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik który zakupił przedmiot na aukcji sam zobowiązany jest do uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do ruchu lub rejestracji pojazdu. WTT Wojciech Ważny nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wynikające z utrudnień lub wykluczenia z możliwości rejestracji zakupionego przedmiotu.

§ 8.

Przebieg Aukcji – postanowienia wspólne

1.  Wzięcie udziału w Aukcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Portalu, po wcześniejszej rejestracji dokonanej zgodnie z Regulaminem.

2.  Użytkownik bierze udział w Aukcji po zalogowaniu się do Portalu przy użyciu adresu e-mail lub nazwy użytkownika podanej podczas rejestracji oraz hasła. Wzięcie udziału w Aukcji następuje poprzez złożenie oferty zakupu Przedmiotu na stronie danej Aukcji.

3.  Użytkownik przed przystąpieniem do aukcji powinien zapoznać się z aktualnym stanem technicznym Przedmiotu przed przystąpieniem do Aukcji, niezależnie od opublikowanych informacji, wycen, zdjęć czy nagrań video. Organizator aukcji WTT Wojciech Ważny nie bierze odpowiedzialności za zakupione pojazdy.

4.  Oferty składane przez Oferentów są informacjami jawnymi z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej. Aktualna najwyższa złożona oferta widoczna jest na stronie Aukcji z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej.

5.  Podana podczas Aukcji wartość najwyższej złożonej jest kwotą brutto, jeśli sprzedawany przedmiot jest na fakturę Vat taka informacja znajduję się na stronie Aukcji.

6.  Minimalna kwota postąpienia w ramach Aukcji wynosi 100,00 zł. Oferenci mogą składać oferty zakupu Przedmiotu w wysokości stanowiącej wielokrotność minimalnej kwoty postąpienia. Składane oferty muszą być większe od widocznej na stronie Aukcji najwyższej złożonej oferty (z wyjątkiem Sprzedaży ofertowe tzw. „KUP TERAZ”). Portal daje możliwość automatycznego podbijania oferty.

7.  Ofertę uznaje się za złożoną w chwili, gdy dotarła ona do Organizatora za pośrednictwem Portalu, tj. dotarła na serwer Portalu. Moment dotarcia oferty do Organizatora jest uzależniony od szeregu czynników, w szczególności szybkości i stabilności łącza internetowego, oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik.

8.  Moment złożenia oferty oraz wszelkich innych oświadczeń kierowanych za pośrednictwem Portalu ustalana jest według czasu serwerowego właściwego dla serwera Portalu.

9. Złożenie kolejnej oferty (podbicie) w przeciągu dwóch minut od chwili złożenia ostatniej najwyższej oferty na Aukcji powoduje przedłużenie czasu trwania Aukcji o dwie minuty. Aukcja jest przedłużana do czasu, gdy żaden z Oferentów nie dokona podbicia w przeciągu dwóch minut od złożenia ostatniej najwyższej oferty.

10. Licytujący nie może podbijać swojej oferty, nawet jeśli jest ona aktualnie najwyższą ofertą na Aukcji.

11.  Oferta wiąże Użytkownika przez okres 4 Dni Roboczych od chwili zakończenia Aukcji. Oferta wiąże go także gdy usunął on konto z naszego Portalu.

12. Po złożeniu Oferty nie można jej wycofać, obniżyć, usunąć ani anulować.

13.   Przedmiot niewylicytowany podczas Aukcji może być oferowany na kolejnych Aukcjach. Organizator decyduje o terminie i liczbie kolejnych Aukcji danego Przedmiotu.

14.  WTT WOJCIECH WAŻNY zastrzega sobie możliwość zmiany treści, daty zakończenia, wycofania lub usunięcia Aukcji w czasie jej trwania bez podania przyczyny.

§ 9.

Zakończenie i rozstrzygnięcie Aukcji

 1. Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona. Wygrywa osoba, która zaproponowała najwyższą kwotę za dany przedmiot.
 1. Po wygranej Aukcji kupujący dostaje wiadomość e-mail w której zawarte są informacje o sumie do zapłaty, terminie zapłaty oraz maksymalnym terminie odbioru samochodu. 
 2. Kupujący, który w terminie określonym w wiadomości e-mail po wygranej aukcji opłacił wszystkie niezbędne opłaty zostaje właścicielem przedmiotu.
 3. Kolejnym krokiem jest umówienie daty oraz godziny odbioru przedmiotu wraz z kompletem dokumentów.

§ 10.

Prowizja i pozostałe opłaty

1.  WTT WOJCIECH WAŻNY pobiera opłatę prowizyjną (Prowizję) dostępna do wglądu dla każdego użytkownika w zakładce regulamin oraz na stronie każdej z aukcji. Opłata prowizyjna zostaje naliczona z tytułu świadczonych usług w związku z udziałem w Aukcji i zawarciem Umowy Sprzedaży.

2.   Wartość Prowizji wyliczana jest automatycznie na stronie licytowanego przedmiotu według wartości ceny licytacyjnej, która aktualnie jest osiągnięta na danej aukcji. Zgodnie z Regulaminem Opłat Prowizyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

3.    Kwota prowizji jaka aktualnie jest do zapłaty przez licytujących jest widoczna na stronie przedmiotu i zmienia się automatycznie w czasie rzeczywistym podczas trwania licytacji.

§ 11.

Umowa sprzedaży

 1. WTT WOJCIECH WAŻNY nie jest stroną Umowy Sprzedaży. Stroną Umowy z Licytantem jest zawsze właściciel Przedmiotu Sprzedaży, w imieniu którego działa WTT WOJCIECH WAŻNY jako pełnomocnik umocowany do zawarcia Umowy Sprzedaży po zakończeniu Aukcji oraz do przyjęcia zapłaty ceny.

2.  Licytant, który wygrał Aukcję jest zobowiązany do zapłaty ceny za Przedmiot Sprzedaży zgodnie ze złożoną Ofertą, opłaty prowizyjnej oraz ewentualnych opłat dodatkowych, o których mowa w załączniku numer 1

3.  Licytant zobowiązany jest do wniesienia należnych kwot wysłanych po wygranej aukcji drogą mailowa na podany przy rejestracji adres e-mail. Licytant zobowiązany jest wysłać dwa przelewy (opłata za przedmiot oraz opłata prowizyjna) w pełnej wysokości na rachunek bankowy WTT Wojciech Ważny o numerze 79 1140 2004 0000 3102 7743 8389 nie później niż w ciągu czterech dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej aukcji.

4.   Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w formie przelewu bankowego, dokonanego przez Licytanta. WTT Wojciech Ważny jest uprawiony do odmowy przyjęcia płatności dokonanych przez osoby trzecie w imieniu Licytanta. Jeśli Licytant będzie przelewał należności za wygrany pojazd z innego konta, powinien o tym fakcie powiadomić organizatora aukcji. 

5.  W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty ceny lub terminu odbioru Przedmiotu Sprzedaży, organizator aukcji WTT Wojciech Ważny jest uprawniony do naliczenia opłat dodatkowych, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dostępnych dla każdego użytkownika na dole strony regulaminu w załączniku numer 1. 

6.  Przedmiot zostanie wydany tylko i wyłącznie po uiszczeniu wszystkich opłat i zaksięgowaniu ich na koncie WTT Wojciech Ważny. Należności za wygraną aukcji, opłata prowizyjna, opłaty dodatkowe oraz opłaty za opóźnienie w płatności lub w odbiorze przedmiotu sprzedaży.

7.    Jeżeli w terminie do pięciu dni od zakończenia Aukcji licytant nie zawarł Umowy i nie wniósł należnych wpłat WTT Wojciech Ważny jest uprawniony do anulowania Aukcji. Uprawnienie takie może zostać wykonane w terminie do 14 dni od zakończenia Aukcji.  Jeżeli w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Aukcji Licytant nie odebrał Przedmiotu Sprzedaży pomimo zawarcia Umowy WTT Wojciech Ważny jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Uprawnienie takie może zostać wykonane w terminie do 30 dni od zakończenia Aukcji. Oświadczenie jest składane Licytantowi. W przypadku odstąpienia od Umowy WTT Wojciech Ważny zwraca Użytkownikowi zapłaconą cenę sprzedaży i Prowizję, przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

8.   Z dniem zawarcia Umowy Sprzedaży i wydania przedmiotu Użytkownikowi, który wygrał Aukcję, przechodzą na Licytanta wszelkie obowiązki związane z nabyciem Przedmiotu Sprzedaży.

9.  Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa Przedmiotu Sprzedaży nie wygasła do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący wraz z zawarciem Umowy Sprzedaży składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zakupionego Przedmiotu, ze skutkiem w postaci wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej   w terminie siedmiu dni od dnia złożenia oświadczenia. Od chwili podpisania oświadczenia Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania praw z wypowiedzianej umowy ubezpieczenia. 

§ 12.

Odbiór Przedmiotu Sprzedaży

1.  Kupujący musi odebrać Przedmiotu Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej Aukcji aby nie ponosić kosztów dodatkowych związanych z postojem przedmiotu.

2.   Odbioru Przedmiotu Sprzedaży może dokonać Kupujący lub inna osoba uprawniona na podstawie udzielonego jej przez Kupującego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można pobrać na stronie www.wylicytujto.pl na dole strony w zakładce regulamin, stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 

3.  Odbiór Przedmiotu Sprzedaży odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Placu stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

4. Jeśli kupujący nie odbierze pojazdu do 5 dni roboczych od wygranej aukcji, naliczane są opłaty dodatkowe za każdy dzień postoju pojazdu. Opłaty dodatkowe dostępne w załączniku numer 1. Po upływie 5 dni roboczych od zakupu przedmiot zostaje przestawiony przed plac i wszelkie ryzyka związane z Przedmiotem, w tym ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bierze na swoją odpowiedzialność kupujący. WTT Wojciech Ważny nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu powstałe po terminie wyznaczonym na jego odbiór. Jeśli dodatkowe opłaty przewyższą kwotę 500zł aukcja zostaje anulowana. Konto kupującego zostaje zablokowane, a przedmiot sprzedaży zostanie raz jeszcze wystawiony na aukcji. 

§ 13.

Prywatność i poufność

1.    WTT Wojciech Ważny jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na dole strony www.wylicytujto.pl

2.   We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem:

a.   pod adresem e-mail: biuro@wylicytujto.pl,

 

b.  za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem wylicytujto.pl/kontakt

 

c.   na piśmie na adres: WTT Wojciech Ważny z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul., Gajdzika 6, 47-232.

 

§ 14.

Kary umowne i opłaty

 1. Organizator jest uprawniony do naliczenia Oferentowi kar za nieodebrany pojazd w terminie za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłat dodatkowych pobierana jest do wysokości 500zł. Po jej przekroczeniu oferta zostaje anulowana. Wszelkie opłaty znajdują się w załączniku numer 1. 

     2. Organizator jest uprawniony do naliczenia Oferentowi kar za nieopłacony pojazd w terminie za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłat dodatkowych pobierana jest do wysokości 500zł. Po przekroczeniu tej kwoty oferta zostaje anulowana. Wszelkie opłaty znajdują s się w załączniku numer 1. 

§ 15.

Reklamacje

Reklamacje mogą być składane:

a.         w formie elektronicznej na adres: biuro@wylicytujto.pl lub

 

b.        na piśmie na adres WTT Wojciech Ważny z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Gajdzika 6, 47-232

 

3.      Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zawierające:

a.         oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, login oraz adres korespondencyjny);

b.         oznaczenia Przedmiotu, którego aukcja dotyczy (numer aukcji, marka pojazdu)

c.          opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, dane nabywcy i Sprzedawcy Przedmiotu, datę zawarcia umowy, numer aukcji lub numer rejestracyjny, adres e-mail. Reklamujący winien załączyć opis reklamacji i wskazać, czego się domaga.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych wpisywanych na formularzu reklamacyjnym.
 3. Po otrzymaniu reklamacji przez Organizatora, Użytkownik otrzyma na adres email wskazany na formularzu rejestracyjnym, wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia reklamacji. Wiadomość e-mail będzie zawierała numer reklamacji, na który należy powoływać się przy kontakcie pisemnym, mailowym lub telefonicznym z pracownikami WTT Wojciech Ważny.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WTT Wojciech Ważny reklamacji. Dzień otrzymania przez nas reklamacji zostanie wskazany w wiadomości potwierdzającej złożenie reklamacji.
 5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje procedury sprzedaży Przedmiotu zgodnie z rozstrzygnięciem Aukcji, w tym nie zwalnia Oferenta, który wygrał Aukcję, z obowiązku zapłaty ceny i Prowizji oraz odbioru Przedmiotu, o ile Organizator lub Sprzedawca nie postanowią inaczej. Zapis ten nie znajduje zastosowania w przypadku Oferentów będących Konsumentami.
 6. Rozpatrzenie reklamacji nie jest jednoznaczne z naprawą Przedmiotu, zwrotem ceny, zmianą wyniku Aukcji lub innym rozstrzygnięciem, stanowi jedynie ustosunkowanie się Organizatora do złożonej przez Użytkownika reklamacji.
 7. Oferenci będącym Konsumentami mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z zawartą umową, pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 16.

Zmiany Regulaminu

1.  WTT Wojciech Ważny jest uprawniony do wprowadzania zmian Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu.

2.   Zmiany Regulaminu stają się skuteczne i wiążące dla Użytkowników od dnia podanego do wiadomości Użytkownika w informacji umieszczonej na Platformie i przesłanej na Konto Użytkownika.

3.  Zmiany Regulaminu dokonane z dniem 1 sierpnia 2022 r, znajdują zastosowanie do Umów zawieranych od dnia obowiązywania zmienionego Regulaminu oraz Aukcji rozpoczynających się do tego dnia.

4.  Użytkownik akceptuje zmiany przy pierwszym logowaniu na Konto Użytkownika następującym po dniu wprowadzenia zmian.

5.  Brak akceptacji zmian uniemożliwia korzystanie z Konta Użytkownika.

§ 17.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

1.     Prawem właściwym dla Umów zawartych z wykorzystaniem lub za pośrednictwem Platformy zawartych z Użytkownikiem i wynikłych z tych Umów lub w związku z nimi sporów, jest prawo polskie.

2.     Wszelkie spory między WTT Wojciech Ważny i Użytkownikiem podlegają właściwości sądów Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu

3.      Znaczenie pojęć i postanowień Regulaminu powinny być tłumaczone zgodnie z ich rozumieniem wynikającym z Regulaminu oraz charakterem świadczonych usług

4.   Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.